niedziela, 21 października 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie Mój Las!!!


Regulamin konkursu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXII EDYCJĘ - 2018 / 2019

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem


MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1.
Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 29 maja 2018 r.
2.
Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.
3.
Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
4.
Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2018 roku.
5.
Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6.
Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7.
Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8.
Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2019 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9.
Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2019 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10.
Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11.
Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12.
Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13.
Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14.
Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2019 roku
15.
Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 
1.
Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2.
W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3.
Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4.
Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5.
Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6.
Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7.
Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8.
Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
3. Tematyka konkursu 
Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:  
1.
kategoria I   - Moja ulubiona pora roku w lesie
2.
kategoria II  - Mieszkania leśnych zwierząt
3.
kategoria III - Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy
4.
kategoria IV - Drewno - wczoraj, dziś i jutro

Tematy XXXII edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.
4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie "Mój Las" mającym na celu:
§  poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
§  promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
§  podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I
- młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II
- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III
- młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz młodzież gimnazjów
Kategoria IV
- młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjaknych szkół zawodowych.

 5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko raz w konkretnej kategorii.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".
Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie "Mój Las" akceptują wszystkie jego warunki.niedziela, 6 maja 2018

Oznaczanie gatunków w sąsiedztwie naszej szkoły

Miłośnicy przyrody w naszej szkole rozpoznawali gatunki roślin rosnących wokół budynku szkolnego. Okazało się, że większość gatunków roślin była dla uczniów nieznana. Korzystaliśmy z  klucza do rozpoznawania roślin, zebraliśmy próbki oraz wykonaliśmy zdjęcia okazów naszej roślinności. Uczniowie zobowiązali się do wykonania zielnika w formie papierowej i multimedialnej. Efekty wkrótce zaprezentujemy na naszym blogu :-)Wycieczka do Augustowa

Obchody Dnia Ziemi - Tydzień Ekologiczny

 W dniach od 23.04 do 27.04.2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole tydzień ekologiczny. Grupa uczniów brała udział w zajęciach terenowych w  Izbie Ekologicznej w Augustowie. Poznali gatunki zwierząt zamieszkujące teren Puszczy Kozienickiej, obliczyli wiek lipy drobnolistnej rosnącej w bezpośrednim sąsiedztwie izby muzealnej a także wykonali doświadczenia dotyczące przepuszczalności oraz odczynu gleby. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali pani leśnik, która z pasją opowiadała o ciekawostkach z życia zwierząt - szczególnie podobały się zabawy oraz film dotyczący obyczajów ptaków drapieżnych. Pozdrawiamy serdecznie!