sobota, 20 kwietnia 2013

Konkurs LOP


Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu zaprasza członków i sympatyków LOP
 do udziału w konkursie ekologicznym
       „Odnawialne źródła energii”


Celem  konkursu ;
1.Poznanie  odnawialnych źródeł energii
2.Promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu
3.Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego


Etap szkolny do 25 V 2013 roku

Kategoria  III -  młodzież szkół   ponadpodstawowych    
Co należy przygotować ?
Prezentację multimedialną w Power Point z podaniem  źródeł, na płytce DVD ,

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:
- nazwa i adres placówki
   - pieczątka szkoły/przedszkola
   -  imię i nazwisko autora pracy
  -  klasa i kategoria-  imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP tel. kontaktowy, e-mail    placówki i opiekuna SK LOP

5 najlepszych prac weźmie udział w II - regionalnym etapie konkursu.
 Serdecznie zapraszam opiekunowie sk LOP

Organizator konkursu- Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu

  Cele  konkursu:
  1. Poznanie  odnawialnych źródeł energii
  2. Promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu
  3. Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego
Uczestnictwo  w  konkursie:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci przedszkolne – członkowie i sympatycy LOP.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:
-Kategoria  I – przedszkola, szkoły podstawowe kl  0-III
-Kategoria  II – młodzież  szkół  podstawowych klasy IV-VI
-Kategoria  III -  młodzież szkół   ponadpodstawowych

Warunki uczestnictwa i formy prac konkursowych:
 I kategoria
Prace plastyczne - technika collage, format A3.  prace indywidualne;
do 3 prac z placówki
 II  kategoria
 plakat – format A-3, technika dowolna, prace indywidualne; do 3 prac z placówki
 III  kategoria
Prezentacja multimedialna w Power Poincie z podaniem  źródeł, na płytce DVD ,
prace indywidualne; do 5 prac z placówki

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:
   - nazwa i adres placówki
   - pieczątka szkoły/przedszkola
  -  imię i nazwisko autora pracy
  -  klasa i kategoria
-  imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP-organizatora       eliminacji szkolnych
- tel. kontaktowy, e-mail  placówki i opiekuna SK LOP
 Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu:

  1. Regulaminy rozesłane do szkół regionu radomskiego drogą elektroniczną i za pośrednictwem poczty;
Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:
  1. I etap – szkolny- organizują i przeprowadzają nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół LOP
II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
          
Prace wyłonione w eliminacjach przedszkolnych/szkolnych należy doręczyć                   
           osobiście lub wysłać pocztą na adres:
           Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu
           ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
           w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 maja 2013 roku
  1. Organizator powoła  Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.
            Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
       -  forma  opracowania  pracy
       -  oryginalność  ujęcia  tematu
       -  ogólna estetyka pracy
       -  pomysłowość szaty graficznej
  1. Komisja konkursowa przyznaje laureatom i opiekunom grup konkursowych   dyplomy i nagrody rzeczowe
  2. Od postanowień Komisji Konkursowej Zarządu Okręgu nie przysługują odwołania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  10. 06.2013 roku. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone podczas  uroczystego  podsumowania . Laureaci otrzymają  wraz z opiekunami zaproszenia .
 Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator będzie miał prawo  udostępniać i wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej z podaniem źródła ich pochodzenia tj. autora i tytułu cytowanej pracy.

 W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w  Regulaminie.
                                                          

                                                              Zarząd Okręgu LOP w  Radomiu
                                                                   Prezes  Elżbieta Molenda