niedziela, 6 maja 2018

Oznaczanie gatunków w sąsiedztwie naszej szkoły

Miłośnicy przyrody w naszej szkole rozpoznawali gatunki roślin rosnących wokół budynku szkolnego. Okazało się, że większość gatunków roślin była dla uczniów nieznana. Korzystaliśmy z  klucza do rozpoznawania roślin, zebraliśmy próbki oraz wykonaliśmy zdjęcia okazów naszej roślinności. Uczniowie zobowiązali się do wykonania zielnika w formie papierowej i multimedialnej. Efekty wkrótce zaprezentujemy na naszym blogu :-)Wycieczka do Augustowa

Obchody Dnia Ziemi - Tydzień Ekologiczny

 W dniach od 23.04 do 27.04.2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole tydzień ekologiczny. Grupa uczniów brała udział w zajęciach terenowych w  Izbie Ekologicznej w Augustowie. Poznali gatunki zwierząt zamieszkujące teren Puszczy Kozienickiej, obliczyli wiek lipy drobnolistnej rosnącej w bezpośrednim sąsiedztwie izby muzealnej a także wykonali doświadczenia dotyczące przepuszczalności oraz odczynu gleby. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali pani leśnik, która z pasją opowiadała o ciekawostkach z życia zwierząt - szczególnie podobały się zabawy oraz film dotyczący obyczajów ptaków drapieżnych. Pozdrawiamy serdecznie! 

niedziela, 18 września 2016

Energia ze słońca - konkurs

Zapraszamy
Tematem konkursu są odnawialne źródła energii, ze szczególnym wyróżnieniem tego najważniejszego - Słońca. Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznym i multimedialnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na najlepsze, najciekawsze i te najbardziej odkrywcze prace czekają atrakcyjne nagrody.
UWAGA: Prace można przesyłać tylko do 7 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)

poniedziałek, 10 marca 2014

Szkolna Liga Ochrony Przyrody

Szkolna Liga Ochrony Przyrody 
W naszej szkole w roku szkolnym 2013\2014 LOP działa Szkolna Liga Ochrony Przyrody. Obecnie głównie zajmujemy się opieką nad szkolnym akwarium. Najbardziej zaangażowanymi osobami są uczniowie klasy IGA (Mateusz Fajdek, Grzegorz Mąkosa, Kacper Nowak, Konrad Jaworski) oraz uczniowie klasy IV, którzy dzielnie dopingują nasze działania. Zapraszamy wszystkich uczniów do współpracy. Mile widziane będą Wasze pomysły związane z działalnością LOP.  
Opiekun LOP Agnieszka Krzos  

sobota, 20 kwietnia 2013

Konkurs LOP


Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu zaprasza członków i sympatyków LOP
 do udziału w konkursie ekologicznym
       „Odnawialne źródła energii”


Celem  konkursu ;
1.Poznanie  odnawialnych źródeł energii
2.Promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu
3.Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego


Etap szkolny do 25 V 2013 roku

Kategoria  III -  młodzież szkół   ponadpodstawowych    
Co należy przygotować ?
Prezentację multimedialną w Power Point z podaniem  źródeł, na płytce DVD ,

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:
- nazwa i adres placówki
   - pieczątka szkoły/przedszkola
   -  imię i nazwisko autora pracy
  -  klasa i kategoria-  imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP tel. kontaktowy, e-mail    placówki i opiekuna SK LOP

5 najlepszych prac weźmie udział w II - regionalnym etapie konkursu.
 Serdecznie zapraszam opiekunowie sk LOP

Organizator konkursu- Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu

  Cele  konkursu:
  1. Poznanie  odnawialnych źródeł energii
  2. Promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu
  3. Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego
Uczestnictwo  w  konkursie:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci przedszkolne – członkowie i sympatycy LOP.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:
-Kategoria  I – przedszkola, szkoły podstawowe kl  0-III
-Kategoria  II – młodzież  szkół  podstawowych klasy IV-VI
-Kategoria  III -  młodzież szkół   ponadpodstawowych

Warunki uczestnictwa i formy prac konkursowych:
 I kategoria
Prace plastyczne - technika collage, format A3.  prace indywidualne;
do 3 prac z placówki
 II  kategoria
 plakat – format A-3, technika dowolna, prace indywidualne; do 3 prac z placówki
 III  kategoria
Prezentacja multimedialna w Power Poincie z podaniem  źródeł, na płytce DVD ,
prace indywidualne; do 5 prac z placówki

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:
   - nazwa i adres placówki
   - pieczątka szkoły/przedszkola
  -  imię i nazwisko autora pracy
  -  klasa i kategoria
-  imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP-organizatora       eliminacji szkolnych
- tel. kontaktowy, e-mail  placówki i opiekuna SK LOP
 Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu:

  1. Regulaminy rozesłane do szkół regionu radomskiego drogą elektroniczną i za pośrednictwem poczty;
Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:
  1. I etap – szkolny- organizują i przeprowadzają nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół LOP
II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
          
Prace wyłonione w eliminacjach przedszkolnych/szkolnych należy doręczyć                   
           osobiście lub wysłać pocztą na adres:
           Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu
           ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
           w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 maja 2013 roku
  1. Organizator powoła  Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.
            Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
       -  forma  opracowania  pracy
       -  oryginalność  ujęcia  tematu
       -  ogólna estetyka pracy
       -  pomysłowość szaty graficznej
  1. Komisja konkursowa przyznaje laureatom i opiekunom grup konkursowych   dyplomy i nagrody rzeczowe
  2. Od postanowień Komisji Konkursowej Zarządu Okręgu nie przysługują odwołania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  10. 06.2013 roku. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone podczas  uroczystego  podsumowania . Laureaci otrzymają  wraz z opiekunami zaproszenia .
 Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator będzie miał prawo  udostępniać i wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej z podaniem źródła ich pochodzenia tj. autora i tytułu cytowanej pracy.

 W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w  Regulaminie.
                                                          

                                                              Zarząd Okręgu LOP w  Radomiu
                                                                   Prezes  Elżbieta Molenda

wtorek, 6 listopada 2012


KOŁO LOP-u w Mysliszewicach

Zachęca uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do poszerzenia grona członków klubu.
Aby otrzymać kartę członkowską należy wpłacic -3 zł do opiekuna . E. Góźdź-Chyc
                                                                                                                                   Zapraszamy.


poniedziałek, 11 czerwca 2012

Prezentacja  projektu Czy warto segregować śmieci?
Zaprezentowanie projektu odbyło się podczas obchodów Dnia z pasją. Uczniowie: Katarzyna Tokarska, Kinga Muszyńska, Łukasz Zbiciak, Marta Stachowicz przedstawili prezentację swoich działań projektowych. Oto ich praca:
http://prezi.com/jd0k4dkn1fhz/edit/#48