niedziela, 21 października 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie Mój Las!!!


Regulamin konkursu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXII EDYCJĘ - 2018 / 2019

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem


MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1.
Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 29 maja 2018 r.
2.
Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.
3.
Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
4.
Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2018 roku.
5.
Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6.
Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7.
Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8.
Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2019 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9.
Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2019 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10.
Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11.
Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12.
Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13.
Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14.
Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2019 roku
15.
Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 
1.
Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2.
W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3.
Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4.
Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5.
Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6.
Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7.
Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8.
Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
3. Tematyka konkursu 
Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:  
1.
kategoria I   - Moja ulubiona pora roku w lesie
2.
kategoria II  - Mieszkania leśnych zwierząt
3.
kategoria III - Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy
4.
kategoria IV - Drewno - wczoraj, dziś i jutro

Tematy XXXII edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.
4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie "Mój Las" mającym na celu:
§  poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
§  promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
§  podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I
- młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II
- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III
- młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz młodzież gimnazjów
Kategoria IV
- młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjaknych szkół zawodowych.

 5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko raz w konkretnej kategorii.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".
Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie "Mój Las" akceptują wszystkie jego warunki.niedziela, 6 maja 2018

Oznaczanie gatunków w sąsiedztwie naszej szkoły

Miłośnicy przyrody w naszej szkole rozpoznawali gatunki roślin rosnących wokół budynku szkolnego. Okazało się, że większość gatunków roślin była dla uczniów nieznana. Korzystaliśmy z  klucza do rozpoznawania roślin, zebraliśmy próbki oraz wykonaliśmy zdjęcia okazów naszej roślinności. Uczniowie zobowiązali się do wykonania zielnika w formie papierowej i multimedialnej. Efekty wkrótce zaprezentujemy na naszym blogu :-)Wycieczka do Augustowa

Obchody Dnia Ziemi - Tydzień Ekologiczny

 W dniach od 23.04 do 27.04.2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole tydzień ekologiczny. Grupa uczniów brała udział w zajęciach terenowych w  Izbie Ekologicznej w Augustowie. Poznali gatunki zwierząt zamieszkujące teren Puszczy Kozienickiej, obliczyli wiek lipy drobnolistnej rosnącej w bezpośrednim sąsiedztwie izby muzealnej a także wykonali doświadczenia dotyczące przepuszczalności oraz odczynu gleby. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali pani leśnik, która z pasją opowiadała o ciekawostkach z życia zwierząt - szczególnie podobały się zabawy oraz film dotyczący obyczajów ptaków drapieżnych. Pozdrawiamy serdecznie! 

niedziela, 18 września 2016

Energia ze słońca - konkurs

Zapraszamy
Tematem konkursu są odnawialne źródła energii, ze szczególnym wyróżnieniem tego najważniejszego - Słońca. Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznym i multimedialnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na najlepsze, najciekawsze i te najbardziej odkrywcze prace czekają atrakcyjne nagrody.
UWAGA: Prace można przesyłać tylko do 7 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)

poniedziałek, 10 marca 2014

Szkolna Liga Ochrony Przyrody

Szkolna Liga Ochrony Przyrody 
W naszej szkole w roku szkolnym 2013\2014 LOP działa Szkolna Liga Ochrony Przyrody. Obecnie głównie zajmujemy się opieką nad szkolnym akwarium. Najbardziej zaangażowanymi osobami są uczniowie klasy IGA (Mateusz Fajdek, Grzegorz Mąkosa, Kacper Nowak, Konrad Jaworski) oraz uczniowie klasy IV, którzy dzielnie dopingują nasze działania. Zapraszamy wszystkich uczniów do współpracy. Mile widziane będą Wasze pomysły związane z działalnością LOP.  
Opiekun LOP Agnieszka Krzos  

sobota, 20 kwietnia 2013

Konkurs LOP


Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu zaprasza członków i sympatyków LOP
 do udziału w konkursie ekologicznym
       „Odnawialne źródła energii”


Celem  konkursu ;
1.Poznanie  odnawialnych źródeł energii
2.Promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu
3.Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego


Etap szkolny do 25 V 2013 roku

Kategoria  III -  młodzież szkół   ponadpodstawowych    
Co należy przygotować ?
Prezentację multimedialną w Power Point z podaniem  źródeł, na płytce DVD ,

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:
- nazwa i adres placówki
   - pieczątka szkoły/przedszkola
   -  imię i nazwisko autora pracy
  -  klasa i kategoria-  imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP tel. kontaktowy, e-mail    placówki i opiekuna SK LOP

5 najlepszych prac weźmie udział w II - regionalnym etapie konkursu.
 Serdecznie zapraszam opiekunowie sk LOP

Organizator konkursu- Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu

  Cele  konkursu:
  1. Poznanie  odnawialnych źródeł energii
  2. Promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu
  3. Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego
Uczestnictwo  w  konkursie:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci przedszkolne – członkowie i sympatycy LOP.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:
-Kategoria  I – przedszkola, szkoły podstawowe kl  0-III
-Kategoria  II – młodzież  szkół  podstawowych klasy IV-VI
-Kategoria  III -  młodzież szkół   ponadpodstawowych

Warunki uczestnictwa i formy prac konkursowych:
 I kategoria
Prace plastyczne - technika collage, format A3.  prace indywidualne;
do 3 prac z placówki
 II  kategoria
 plakat – format A-3, technika dowolna, prace indywidualne; do 3 prac z placówki
 III  kategoria
Prezentacja multimedialna w Power Poincie z podaniem  źródeł, na płytce DVD ,
prace indywidualne; do 5 prac z placówki

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:
   - nazwa i adres placówki
   - pieczątka szkoły/przedszkola
  -  imię i nazwisko autora pracy
  -  klasa i kategoria
-  imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP-organizatora       eliminacji szkolnych
- tel. kontaktowy, e-mail  placówki i opiekuna SK LOP
 Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu:

  1. Regulaminy rozesłane do szkół regionu radomskiego drogą elektroniczną i za pośrednictwem poczty;
Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:
  1. I etap – szkolny- organizują i przeprowadzają nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół LOP
II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
          
Prace wyłonione w eliminacjach przedszkolnych/szkolnych należy doręczyć                   
           osobiście lub wysłać pocztą na adres:
           Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu
           ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
           w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 maja 2013 roku
  1. Organizator powoła  Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.
            Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
       -  forma  opracowania  pracy
       -  oryginalność  ujęcia  tematu
       -  ogólna estetyka pracy
       -  pomysłowość szaty graficznej
  1. Komisja konkursowa przyznaje laureatom i opiekunom grup konkursowych   dyplomy i nagrody rzeczowe
  2. Od postanowień Komisji Konkursowej Zarządu Okręgu nie przysługują odwołania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  10. 06.2013 roku. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone podczas  uroczystego  podsumowania . Laureaci otrzymają  wraz z opiekunami zaproszenia .
 Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator będzie miał prawo  udostępniać i wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej z podaniem źródła ich pochodzenia tj. autora i tytułu cytowanej pracy.

 W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w  Regulaminie.
                                                          

                                                              Zarząd Okręgu LOP w  Radomiu
                                                                   Prezes  Elżbieta Molenda

wtorek, 6 listopada 2012


KOŁO LOP-u w Mysliszewicach

Zachęca uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do poszerzenia grona członków klubu.
Aby otrzymać kartę członkowską należy wpłacic -3 zł do opiekuna . E. Góźdź-Chyc
                                                                                                                                   Zapraszamy.